Niepubliczna pracownia
psychologiczno-pedagogiczna

Pomagamy i wspieramy!

PRACOWNIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie jest jedyną tego typu niepubliczną placówką na terenie powiatu łańcuckiego. Posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dokumenty wydawane przez Niepubliczną Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Ponadto prowadzimy Wczesne Wspomaganie rozwoju Dziecka

Nasza Poradnia prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania i koncentracji, w trudnościach w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w trudnościach w nauce, prowadzimy terapię logopedyczną w zakresie korekty wad wymowy, wyrównywania opóźnień rozwoju mowy, jąkania, a także innych problemów językowych u dzieci, także dwujęzycznych. Wspomagamy nauczycieli  oraz rodziców w zakresie problemów, z jakimi borykają się ich dzieci.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu czy szkole;
- zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
- innych, zgodnie z potrzebami dziecka.

Kontakt

Adres

PRACOWNIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie,
ul. Batorego 1
Dyrektor Poradni – Sylwia Apola-Piórkowska

Telefon

tel. 503 420 579

Napisz do nas:

pracownia.nppp@gmail.com

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
godz. 8:00-18:00

WIZYTY PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.