Regulamin pracowni

REGULAMIN
1) Przed podjęciem terapii wskazane jest zdiagnozowanie dziecka.
2) Terapeuci honorują pisemne diagnozy z innych ośrodków o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
3) Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
4) W czasie terapii rodzice/opiekunowie są obecni na zajęciach terapeutycznych, tylko w uzasadnionych przypadkach przebywają poza salą zajęć.
5) Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej i jest wliczona w czas terapii.
6) Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
- Rodzice/opiekunowie współpracują z terapeutą;
- Rodzice/opiekunowie realizują wskazówki terapeuty;
- Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
7) Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
8) Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.
9) Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
10) Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
11) Za szkody poczynione przez dziecko odpowiada rodzic.
12) Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych, podpisanie niniejszego regulaminu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

REGULOWANIE OPŁAT
13) Placówka PRACOWNIA MOWY I ROZWOJU dopuszcza formy opłaty za usługi: kartą, Blikiem, przelewem na konto oraz gotówką bezpośrednio po zajęciach.
14) Numer rachunku bankowego: 63 1050 1562 1000 0090 8351 7178.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
15) Terapeuta lub rejestracja przypomina dzień wcześniej o ustalonym terminie terapii ale rodzic/opiekun jest zobowiązany jak najszybciej informować o możliwej nieobecności.
16) Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka i uzgodnić ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z rejestracją lub osobą zajmującą się organizacją zajęć.
17) O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMS, Messenger, WhatsApp, za potwierdzeniem zwrotnym).
18) Nieodwołanie wizyty przez Klienta do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć będzie jednoznaczne z potwierdzeniem wizyty.
19) Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odpracować w dostępnym terminie.
20) W przypadku rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta może powiadomić o możliwości przesunięcia zajęć na inną godzinę.
21) Regularne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe zgłaszanie nieobecności jest gwarancją utrzymania stałego terminu.
22) Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie oraz utratą stałego terminu terapii.
23) Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
24) W przypadku braku współpracy rodzica z terapeutami (przez co rozumie się niestosowanie się do wskazówek) w dziecko może zostać usunięte z terapii.
25) W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach bez odwołania dziecko zostaje usunięte z terapii.

BRAK AKCEPTACJI REGULAMINU WIĄŻE SIĘ Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TERAPII W PLACÓWCE.

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.