Wczesne wspomaganie rozwoju

Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka to zajęcia ma­ją­ce na ce­lu sty­mu­lo­wa­nie roz­woju psy­cho­mo­to­rycz­nego i ko­mu­ni­ka­cję ma­łe­go dziec­ka, od chwi­li wy­kry­cia deficytów rozwojowych do cza­su pod­ję­cia przez dziec­ko na­uki w szko­le, a tak­że po­moc i wspar­cie udzie­la­ne ro­dzi­com i ro­dzi­nie w na­by­wa­niu przez nich umie­jęt­no­ści po­stę­po­wa­nia z dzieckiem. Ważne jest, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej: im szybciej zostaną one rozpoczęte, tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.

Dla kogo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje dzieciom, u których stwierdzona zostanie niepełnosprawność lub opóźnienie rozwoju stwarzające ryzyko niepełnosprawności w przyszłości, m.in.:
- zaburzenia ze spektrum autyzmu,
- niepełnosprawność intelektualna,
-niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją,
- zespoły genetyczne,
- znaczne wady wzroku czy słuchu,

Jak uzyskać WWR?

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne w ra­mach wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka (WWR) są bez­płat­ne i nie wy­klu­cza­ją za­jęć re­fun­do­wa­nych przez NFZ w in­nych ośrod­kach. Od­by­wa­ją się z udzia­łem ro­dzi­ców na te­re­nie pla­ców­ki. Or­ga­ni­zu­je się je na pod­sta­wie wnio­sku ro­dzi­ców i opi­nii o potrzebie wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju wystawionej przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą miejscu zamieszkania dziecka.

Jak wygląda przebieg wczesnego wspomagania rozwoju?

Za­ję­cia wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka pro­wa­dzo­ne są przez ze­spół specjalistów, po­sia­da­ją­cych przy­go­to­wa­nie do pra­cy z ma­ły­mi dzieć­mi, tak­że ty­mi o za­bu­rzo­nym roz­wo­ju oraz kwa­li­fi­ka­cje od­po­wied­nie do da­ne­go ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści, w skład któ­re­go wcho­dzi:
- logopeda
- psycholog
- pedagog
- fizjoterapeuta
czy inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodzin

Ze­spo­ło­wy mo­del pra­cy po­le­ga na współpra­cy wszyst­kich spe­cja­li­stów przez ca­ły czas tr­wa­nia te­ra­pii, wspól­nym two­rze­niu i mo­dy­fi­ko­wa­niu pro­gra­mu te­ra­pii. Po­zwa­la to na za­pew­nie­nie dziec­ku i je­go ro­dzi­nie sys­te­ma­tycz­nej i zin­te­gro­wa­nej po­mo­cy.

Zapraszamy do realizacji zajęć w Pracowni

Jesteśmy jedną z placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą u nas wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka ( logopeda, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.
Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Poradni, Pani Sylwia Apola-Piórkowska.

kontakt

© Pracownia mowy. All rights reserved.